[tomcat] branch master updated: Update Czech translations

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[tomcat] branch master updated: Update Czech translations

markt
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

markt pushed a commit to branch master
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/tomcat.git


The following commit(s) were added to refs/heads/master by this push:
     new 8b899fa  Update Czech translations
8b899fa is described below

commit 8b899fa1959a4fd97a3238864f21586645e5dd34
Author: Mark Thomas <[hidden email]>
AuthorDate: Tue May 21 11:13:58 2019 +0100

    Update Czech translations
---
 java/org/apache/catalina/authenticator/LocalStrings_cs.properties | 1 +
 java/org/apache/catalina/connector/LocalStrings_cs.properties     | 1 +
 java/org/apache/catalina/filters/LocalStrings_cs.properties       | 2 ++
 java/org/apache/catalina/ha/deploy/LocalStrings_cs.properties     | 1 +
 java/org/apache/catalina/manager/LocalStrings_cs.properties       | 3 +++
 java/org/apache/catalina/session/LocalStrings_cs.properties       | 1 +
 java/org/apache/catalina/valves/LocalStrings_cs.properties        | 1 +
 java/org/apache/tomcat/util/net/LocalStrings_cs.properties        | 2 ++
 webapps/docs/changelog.xml                                        | 4 ++++
 9 files changed, 16 insertions(+)

diff --git a/java/org/apache/catalina/authenticator/LocalStrings_cs.properties b/java/org/apache/catalina/authenticator/LocalStrings_cs.properties
index fd27dcd..2dabeb0 100644
--- a/java/org/apache/catalina/authenticator/LocalStrings_cs.properties
+++ b/java/org/apache/catalina/authenticator/LocalStrings_cs.properties
@@ -13,6 +13,7 @@
 # See the License for the specific language governing permissions and
 # limitations under the License.
 
+authenticator.formlogin=Neplatná přímá reference na formulář přihlašovací stránky
 authenticator.jaspicCleanSubjectFail=Chyba čištění JASPIC  předmětu
 authenticator.jaspicServerAuthContextFail=Získání instance JASPIC ServerAuthContext selhalo
 authenticator.sessionExpired=Časový rámec pro přihlášení byl překročen. Pokud chcete pokrařovat, tak musíte kliknout dvakrát zpět a znovu kliknout na požadovaný link, nebo zavřít a znovu otevřít Váš prohlížeč
diff --git a/java/org/apache/catalina/connector/LocalStrings_cs.properties b/java/org/apache/catalina/connector/LocalStrings_cs.properties
index 7925311..bceb1ff 100644
--- a/java/org/apache/catalina/connector/LocalStrings_cs.properties
+++ b/java/org/apache/catalina/connector/LocalStrings_cs.properties
@@ -26,5 +26,6 @@ coyoteInputStream.nbNotready=V neblokujícím módu nelze číst ServletInputStr
 coyoteRequest.filterAsyncSupportUnknown=Nelze určit, zda některý filtr nepodporuje asynchronní zpracování
 coyoteRequest.gssLifetimeFail=Selhalo získání zbývající doby trvání pro uživatele [{0}]
 coyoteRequest.noMultipartConfig=Nelze zpracovat částí, neboť multi-part konfigurace nebyla dodána
+coyoteRequest.sessionEndAccessFail=Výjimka vyvolala ukončení přístupu k session během recykllování dotazu
 
 responseFacade.nullResponse=Objekt odpovědi byl recyklován a již není asociován s touto fasádou
diff --git a/java/org/apache/catalina/filters/LocalStrings_cs.properties b/java/org/apache/catalina/filters/LocalStrings_cs.properties
index dd2830c..9352837 100644
--- a/java/org/apache/catalina/filters/LocalStrings_cs.properties
+++ b/java/org/apache/catalina/filters/LocalStrings_cs.properties
@@ -17,6 +17,8 @@ corsFilter.invalidPreflightMaxAge=Nelze načíst preflightMaxAge
 
 csrfPrevention.invalidRandomClass=Nelze vytvořit zdroj Random pomocí třídy [{0}]
 
+expiresFilter.noExpirationConfigured=\n\
+Dotaz [{0}] se statusem odpovědi [{1}] content-type [{2}], bez vypršení nakonfigurován
 expiresFilter.noExpirationConfiguredForContentType=Nebyla nalezena konfigurace vypršení pro content-type [{0}]
 expiresFilter.startingPointInvalid=Neplatný počáteční bod (access|now|modification|a<seconds>|m<seconds>) [{0}] v předpisu [{1}]
 expiresFilter.unsupportedStartingPoint=Nepodporovaný začátek [{0}]
diff --git a/java/org/apache/catalina/ha/deploy/LocalStrings_cs.properties b/java/org/apache/catalina/ha/deploy/LocalStrings_cs.properties
index 3671351..399e8ad 100644
--- a/java/org/apache/catalina/ha/deploy/LocalStrings_cs.properties
+++ b/java/org/apache/catalina/ha/deploy/LocalStrings_cs.properties
@@ -19,6 +19,7 @@ farmWarDeployer.modInstallFail=Nelze nainstalovat WAR soubor
 farmWarDeployer.msgIoe=Nelze přečíst zprávu z farmy pro nasazení WAR.
 farmWarDeployer.removeFailRemote=Lokální odstranění z [{0}] selhalo, jiný manager má aplikaci v provozu!
 farmWarDeployer.servicingUndeploy=Aplikace [{0}] je provozována anemůže být odebrána ze záložního nódu clusteru
+farmWarDeployer.undeployEnd=Odstranění [{0}] ukončeno.
 
 warWatcher.cantListWatchDir=Nelze vypsat soubory v WatchDir [{0}]: překontrolujte, zda jde o adresář a má nastaveny práva pro čtení.
 warWatcher.checkingWar=Kontrola WAR souboru [{0}]
diff --git a/java/org/apache/catalina/manager/LocalStrings_cs.properties b/java/org/apache/catalina/manager/LocalStrings_cs.properties
index 62f28bb..42c51cc 100644
--- a/java/org/apache/catalina/manager/LocalStrings_cs.properties
+++ b/java/org/apache/catalina/manager/LocalStrings_cs.properties
@@ -15,17 +15,20 @@
 
 htmlManagerServlet.appsAvailable=Běží
 htmlManagerServlet.appsSessions=Sessions
+htmlManagerServlet.appsTasks=Příkazy
 htmlManagerServlet.connectorStateProcessingTime=Čas zpracování:
 htmlManagerServlet.connectorStateTableTitleRequest=Dotaz
 htmlManagerServlet.connectorStateTableTitleVHost=VHost
 htmlManagerServlet.deployButton=Nasazení
 htmlManagerServlet.deployUploadNoFile=FAIL - nahrání souboru selhalo, žádný soubor
+htmlManagerServlet.deployWar=WAR nebo cesta adresáře:
 htmlManagerServlet.diagnosticsSslConnectorCertsText=Výpis nakonfigurovaných TLS virtuáníchl hostů (včetně jejich certifikátů).
 htmlManagerServlet.expire.explain=s nečinností &ge;
 htmlManagerServlet.jvmFreeMemory=Volná paměť:
 htmlManagerServlet.noManager=-
 htmlManagerServlet.serverIPAddress=IP Adresa
 htmlManagerServlet.serverJVMVersion=Verze JVM
+htmlManagerServlet.serverOSName=Jméno OS
 
 managerServlet.deployed=OK - Aplikace nasazena na cestě [{0}]
 managerServlet.mkdirFail=FAIL - Nelze vytvořit adresář [{0}]
diff --git a/java/org/apache/catalina/session/LocalStrings_cs.properties b/java/org/apache/catalina/session/LocalStrings_cs.properties
index 50e81ed..2ca98f4 100644
--- a/java/org/apache/catalina/session/LocalStrings_cs.properties
+++ b/java/org/apache/catalina/session/LocalStrings_cs.properties
@@ -21,4 +21,5 @@ persistentManager.storeKeysException=Nelze určit seznam session ID pro session
 persistentManager.storeSizeException=Nelze zjistit počet relací (session) v uložišti, pravděpodobně je prázdné
 persistentManager.swapTooManyActive=Výměna session [{0}], čekání [{1}] sekund  - příliš mnoho aktivních session
 
+standardManager.loading.exception=Výjimka během načítaní uložených session
 standardManager.managerUnload=Výjimka při ukládání sessions do trvalého úložiště
diff --git a/java/org/apache/catalina/valves/LocalStrings_cs.properties b/java/org/apache/catalina/valves/LocalStrings_cs.properties
index df4809d..5a0cc64 100644
--- a/java/org/apache/catalina/valves/LocalStrings_cs.properties
+++ b/java/org/apache/catalina/valves/LocalStrings_cs.properties
@@ -19,6 +19,7 @@ accessLogValve.openFail=Chyba otevření přístupového logovacího souboru [{0
 errorReportValve.description=Popis
 errorReportValve.rootCauseInLogs=Celý výpis (stack trace) zdrojové chyby je dostupný server logu.
 
+http.401.reason=Neautorizováno
 http.403.desc=Server rozumí dotazu, není však autorizován.
 http.404.reason=Nenalezeno
 http.405.desc=Metoda přijatá v dotazu je známá původnímu serveru, ale není podporována cílovým zdrojem.
diff --git a/java/org/apache/tomcat/util/net/LocalStrings_cs.properties b/java/org/apache/tomcat/util/net/LocalStrings_cs.properties
index cb907b3..44a63c1 100644
--- a/java/org/apache/tomcat/util/net/LocalStrings_cs.properties
+++ b/java/org/apache/tomcat/util/net/LocalStrings_cs.properties
@@ -26,6 +26,8 @@ endpoint.debug.socketCloseFail=Uzavření socketu selhalo
 endpoint.invalidJmxNameSslHostCert=Nelze vygenerovat platné jméno JMX objektu pro SSLHostConfigCertificate přiřazené k hostu [{0}] a typu certifikátu [{1}]
 endpoint.nio.stopLatchAwaitInterrupted=Toto vlákno bylo přeručeno při čekání na ukončení čítačů (poller)
 endpoint.noSslHostConfig=Žádný SSLHostConfig element nebyl nalezen pro hostName [{0}] odpovídající defaultSSLHostConfigName pro konektor [{1}]
+endpoint.poll.fail=Kritické selhání čítače (restartování čítače): [{0}] [{1}]
+endpoint.poll.limitedpollsize=Selhalo vytvoření čítače pro specifikovanou velikost [{0}]
 endpoint.sendfile.addfail=Selhání Sendfile: [{0}] [{1}]
 endpoint.sendfileThreadStop=Zastavení vlákna pro odesílání souborů selhalo ve stanoveném čase
 endpoint.serverSocket.closeFailed=Sevření server socketu [{0}] selhalo
diff --git a/webapps/docs/changelog.xml b/webapps/docs/changelog.xml
index 269ea21..06ed9af 100644
--- a/webapps/docs/changelog.xml
+++ b/webapps/docs/changelog.xml
@@ -210,6 +210,10 @@
         Add Graal JreCompat, and use it to disable JMX and URL stream handlers.
         (remm)
       </fix>
+      <add>
+        Expand the coverage and quality of the Czech translations provided
+        with Apache Tomcat. Includes contributions by Arnošt Havelka. (markt)
+      </add>
     </changelog>
   </subsection>
 </section>


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]